oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Montánní kulturní dědictví

Evropský fond pro regionální rozvojInterreg V A

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“
kód CCI:2014TC16RFCB01

Projekt: 

„Montánní kulturní dědictví“

Registrační číslo: 100265914

Lead partner projektu: Město Boží Dar  
Projektový partner projektu 1: Obec Breitenbrunn Stránky projektu
Projektový partner projektu 2: Město Jáchymov Stránky projektu
  • Žádost o poskytnutí dotace byla předložená Lead partnerem – městem Boží Dar dne 15.1.2016
  • Monitorovací výbor projednal a doporučil žádost na jednání dne 13.9.2016
  • Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 21.10.2016

Doba realizace projektu:

od 15.01.2016 do 30.06.2019.

Plán výdajů:

Kooperační partner Dotační prostředky EU v € % Dotační prostředky ČR v € % Vlastní prostředky v € % Celková částka financování v €
LP - Boží Dar 1 067 125,63 85,00 62 772,10 5,00 122 544,19 10,00  1 255 441,92
PP 1 - Breitenbrunn 1 498 211,95 85,00 0,00 0,00  264 390,35 15,00 1 762 602,30
PP 2 - Jáchymov 589 589,20 85,00 34 681,72 5,00 69 363,44 10,00 693 634,36
Celkem 3 154 926,78 85,00  97 453,82 2,63  459 297,98 12,37 3 711 678,58


Prioritní osa:
Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Investiční priorita b):
Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zachování kulturních památek a jejich okolí. V Božím Daru je to záchrana kostela sv. Anny, v Jáchymově obnovení latinské knihovny a v Breitenbrunnu revitalizace muzea úzkokolejky. Tím dojde k posílení cestovního ruchu, což je hlavní ekonomický faktor v regionu.

Obsah projektu / aktivity projektu:

1. Sanace kostela sv. Anny a okolí Realizace LP
2. Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého Realizace LP
3. Rekonstrukce Muzea Saské úzkokolejné dráhy  Realizace PP 1
4. Latinská knihovna vč. expozice Realizace PP 2

Průběh realizace projektu

Příprava stavebních prací

V průběhu roku 2017 byl mobiliář z kostela sv. Anny vystěhován a uskladněn v zabezpečených prostorách města Boží Dar. Jednotlivé prvky mobiliáře kostela byly označeny a inventarizovány. Ke každému kusu byla pořízena fotodokumentace. Stěhování zajistili vlastními silami pracovníci města Boží Dar. V kostele byly ponechány pouze oltáře, kazatelna, varhany a lavice.

V lednu 2018 byla podepsána smlouva o dílo s dodavatelem stavebních prací na rekonstrukci kostela sv. Anny. Vzhledem ke složitosti výběrového řízení a objemu finančních prostředků bylo výběrové řízení realizováno advokátní kanceláří, která se specializuje na realizaci veřejných zakázek, aby se co nejvíce snížila pravděpodobnost pochybení v zadávacím řízení. 25. ledna 2018 byla předána stavba dodavateli stavebních prací. Současně je připravováno výběrové řízení na restaurování mobiliáře v kostele sv. Anny. Stavební práce byly zahájeny ihned po předání stavby.

Průběh stavebních prací

Do konce března 2018 byly v kostele provedeny následující práce:
demontáž okna, demontáž oplechování parapetu a žaluzie a zabednění otvoru po demontáži, odstranění části původní dlažby uvnitř kostela i vně kostela, bourání kamenných podlah, repase původní dlažby z kamene, zabalení uměleckých předmětů (oltáře, lavice, varhany atd.) a jejich ochrana po dobu stavebních prací, otlučení vnitřních i vnějších omítek stěn. Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum a mykologický průzkum.

V průběhu realizace stavebních prací se vzhledem k povaze stavebních prací na kontrolních dnech schází zástupci zhotovitele, objednatele, autor projektu, zástupci NPÚ a Městského úřadu Ostrov – památková péče.

V dubnu 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na restaurování mobiliáře v kostele sv. Anny. Termín k předložení nabídek je 20. 4. 2018.

Od dubna do konce července byly v celé ploše kostela odkopány podlahy a proveden archeologický průzkum. Částečně byly odstraněny vnější a vnitřní omítky a byl proveden chemický rozbor zdiva. Uvnitř i vně kostela bylo postaveno lešení. Na autobusové zastávce byly opraveny omítky, očištěny a natřeny stěny a podlahy, přebroušeny a natřeny tesařské konstrukce, okna a dveře. Byla položena nová střecha sakristie a opraven krov nad sakristií. Provedl se průzkum stavu krovu nad celým kostelem. Kontrolní dny za účasti pracovníků NPÚ v Lokti, archeologů, zástupce KÚKK a MěÚ Ostrov se konají pravidelně dvakrát měsíčně.

Kalendář akcí

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit