oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Zvyšování rozmanitosti v lesích v regionu Centrálního Krušnohoří

Evropský fond pro regionální rozvojInterreg V A

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“
kód CCI:2014TC16RFCB01

Projekt: 

„Zvyšování rozmanitosti v lesích v regionu Centrálního Krušnohoří“

Registrační číslo: 100280258

Lead partner projektu: Město Annaberg Buchholz
Projektový partner projektu 1: Město Boží Dar
 • Žádost o poskytnutí dotace byla předložená Lead partnerem – městem Annaberg - Buchholz dne 18.4.2016
 • Monitorovací výbor projednal a doporučil žádost na jednání dne 5.12.2016.
 • Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 29.12.2016

Doba realizace projektu:

od 18.04.2016 do 31.10.2019.

Plán výdajů:

Kooperační partner Dotační prostředky EU v € % Dotační prostředky ČR v € % Vlastní prostředky v € % Celková částka financování v €
LP-Annaberg-Bucholz 250 188,15 85,00 0,00 0,00 44 150,85 15,00  294 339,00
PP 1 – Boží Dar 174 454,23 85,00 10 262,02 5,00  20 254,03 10,00 205 240,28
Celkem 424 642,38 85,00  10 262,02 2,05   64 674,88 12,95  499 579,28


Opatření:
Společné plánování, přeshraniční management a realizace společných opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochranu půdy a lesů včetně biotopů, biodiverzity a sítě Natura 2000.

Prioritní osa:
Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů.

Investiční priorita:
Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je rozšířit spektrum dřevin v Krušných horách vnášením dalších dřevin a tím vytvořit předpoklady pro zvýšení stability a biologické rozmanitosti v lesích. Vysazované jedle a buky jsou původní dřeviny, které od 16. století v regionu téměř vymizely a jsou zásadními pro stabilitu, rozmanitost a trvalost lesa. Několik desetiletí trvajícími depozicemi škodlivin a pěstováním smrkových monokultur byl poškozen stav přírodního prostředí. Ekologickými rozbory (půdy a vody) a biologickým monitoringem budou doprovázena opatření přestavby lesa vedoucí k renaturaci přírodního prostředí. Související ochranná opatření proti škodám zvěří a opatření ke snížení stavů spárkaté zvěře jsou nezbytnou podmínkou úspěšnosti výsadeb.

Obsah projektu:

LP:

 • Přestavba lesa a ochranná opatření proti zvěři
 • Vybudování infrastruktury ke snížení stavů spárkaté zvěře
 • Postavení naučných tabulí u návštěvnicky důležitých míst
 • Výchova ke vztahu k životnímu prostření osvětou a exkurzemi se školáky
 • Ekologický doprovod projektu / Monitoring
 • Letáky a brožura pro publicitu

PP1:

 • Přestavba lesa a ochranná opatření proti zvěři
 • Zlepšení biotopu a tvorba krajiny
 • Vybudování infrastruktury ke snížení stavů spárkaté zvěře
 • Postavení naučných tabulí u návštěvnicky důležitých míst
 • Odborná konference, letáky

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu je místní obyvatelstvo, i obyvatelstvo širšího regionu, turisté a odborná veřejnost. Všichni budou profitovat z opatření pro budoucnost, jako například ochrana vod, tvorba biotopu, produkce dříví, a vytvoření turisticky zajímavého prostředí. Odborníci mohou získat při výměně zkušeností cenné poznatky pro svou práci.  

Průběh realizace projektu

Odborná konference s exkurzí: Krušné hory, jedno pohoří – dva přístupy k lesu a zvěři

Tato nevšední dvoudenní konference s exkurzemi proběhla ve dnech 6-7.10.2016 na Božím Daru a v Saském Eibenstocku, jejím cílem bylo na praktických ukázkách představit lesnické veřejnosti, jak obrovský vliv mají stavy jelení zvěře na lesní ekosystém.

Ve srovnatelných přírodních podmínkách mají správci lesů na obou stranách hranice obdobné cíle, což je přírodě blízký rozmanitý stabilní les produkující hodnotné dříví. Ovšem cesta k těmto cílům je zásadně ovlivňována různým nastavením systému myslivosti na obou stranách hranice a z toho plynoucími rozdílnými stavy zvěře.

Konference se zúčastnilo 130 účastníků, dopoledne prvního dne bylo věnované přednáškám renomovaných odborníků z obou stran hranice. Odpoledne proběhla exkurze v lesích města Boží Dar a celý druhý den byl věnován exkurzi v lesích LS Eibenstock v Sasku. Ubytování a přednášky byly zajištěny v Hotelu Praha v Božím Daru, doprava byla zajištěna 3 autobusy, z konference byl vydán sborník s přednáškami.

Akce byla pořádána ve spolupráci s pobočkou České lesnické společnosti Pro Silva Bohemica a s jejím saskám protějškem ANW Sachsen ve spolupráci s podnikem Saské státní lesy.

Akce vzbudila nevídaný mediální ohlas, informoval o ní jak regionální měsíčník Krušnohorský Luft v čísle 11/2016, tak renomované odborné časopisy, Lesnická práce zveřejnila rozsáhlou reportáž v čísle 11/2016 na stránkách 4-9, v čísle 12/2016 měsíčníku Svět myslivosti vyšel článek na str.14-17. A velice překvapivá byla reakce spolkového časopisu Myslivost, která zveřejnila pochvalný článek v čísle 1/2017 na stránkách 52-55.

Ani online svět nezůstal pozadu, další informace a fotogalerii z akce je možno shlédnout v němčině na webu ANW - Sachsen, další fotografie pak z Božího Daru a z Eibenstocku.


Zveřejnění veřejné zakázky

Dne 13.2.2017 byla zveřejněna veřejná zakázka na práce související s projektem Zvyšování rozmanitosti v lesích v regionu Centrálního Krušnohoří:

Část 1: Služby pěstební činnosti
Část 2: Dodávka a stavba uzavřených mysliveckých kazatelen

Konec lhůty pro podání nabídek je 8.3.2017 do 10:00 hodin. Zadávací dokumentace je ke stažení na zde. Děkujeme za Váš případný zájem o realizaci této zakázky.

Veřejná zakázka byla zadána

Smlouvy na část 1 i část 2 veřejné zakázky byly podepsány s firmou SOLITERA spol. s r.o., Palackého nám. 77, 268 01 Hořovice

První etapa prací byla ukončena

Do 15.7.2017 bylo vysázeno 3000 jedlí v individuelních ochranách na ploše 30 ha, jedle byla sázena v počtu cca 100 ks/ha, cílem je vytvořit základ pro její přirozenou obnovu v další generaci lesa, podle předpokladů by dnes vysazené jedle měly za zhruba 100 let plodit a dále se obnovovat bez nutnosti jejich výsadby. Dále bylo nátěrem ochráněno
1000 kusů smrků na ploše 10,25 ha proti loupání jelení zvěří, natírány byly pouze dosud nepoškozené stromy, ve kterých ještě není hniloba a je předpoklad že vytvoří zdravé, stabilní a někdy v budoucnu dobře zpeněžitelné stromy.

Veřejnost se s místní lesnickou problematikou může seznámit na 6 nově osazených naučných a informačních tabulích, součástí tabulí jsou i interaktivní prvky pro děti, otočné tabulky kdy na jedné straně je obrázek určitého věkového stadia dřeviny a na druhé straně je škůdce, který toto konkrétní stadium nejvíce ohrožuje. Na dalších tabulích je tripexeso, kdy se skládají trojice dřevina-plod-list a zvíře-stopa-pobytové znamení.

1. Monitorovací zpráva

Dne 18.7.2017 byla podána a následně schválena monitorovací zpráva č. 1, která zahrnuje výše podrobně popsaná opatření. Celkové uznané náklady v prvním monitorovacím období jsou 52928,42 Eur, z toho 44989,21 Eur prostředky EU, 2646,42 Eur prostředky státního rozpočtu ČR, 5292,86 Eur je vlastní podíl Města Boží Dar.

V období do 15.7.2017 byly naplněny ukazatele projektu následovně:
Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany 10,25 ha, Rozloha ploch na nichž jsou uplatňována společná řešení na zachování a podporu biologické rozmanitosti 30,00 ha.

Podzimní výsadba buku dokončena

Do 30.11.2017 bylo vysázeno 800 buků v individuelních ochranách na ploše 8,00 ha, dále byla na ploše 1,00 ha provedena výsadba 1000 kusů buku bez ochrany. Cílem výsadeb v individuálních ochranách je vytvořit základ pro obnovu v další generaci lesa. Výsadba bez ochrany proti zvěři byla provedena pouze v bezprostřední blízkosti turisticky extrémně navštěvovaných míst.
Buk je přirozenou součástí horských lesů, jeho příměs ve smrkových porostech zlepšuje v suchých periodách zásobování smrku vodou. Tento jev se nazývá hydraulický lift, funguje to tak, že hlouběji kořenící buk svými kořeny "vytáhne vodu" z větších hloubek do horních půdních horizontů, kde už na ní dosáhne mělce kořenící smrk.
Dále ve druhém monitorovacím období od 16. 7. do 30.11. proběhly konzultace a pochůzky s německými kolegy k vytvoření systému rozmístění posedů, který respektuje jak přirozené cesty pohybu zvěře, tak předpokládané způsoby lovu.

2. Monitorovací zpráva

Dne 5.12.2017 byla podána a 14.2.2018 schválena monitorovací zpráva č. 2 za období 16.7.2017 - 30.11.2017, která zahrnuje výše podrobněji popsaná opatření. Celkové uznané náklady ve druhém monitorovacím období jsou 11898,82 Eur, z toho 10113,99 Eur prostředky EU, 594,94 Eur prostředky státního rozpočtu ČR, 1189,89 Eur je vlastní podíl Města Boží Dar.

V období do 30.11.2017 byly naplněny ukazatele projektu následovně: Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany 10,25 ha, Rozloha ploch na nichž jsou uplatňována společná řešení na zachování a podporu biologické rozmanitosti 39,00 ha.

Probíhají přípravy pro jarní stavbu kazatelen

Od podzimu plánujeme společně s německými kolegy systém rozmístění posedů, pro maximální úspěšnost jak individuálních lovů, tak naháňěk. Dne 14.2.2018 proběhla prohlídka postupu výroby kazatelen a konzultace ke způsobu jejich stavby.

Končí třetí etapa prací

V jarních měsících 2018 proběhla výsadba 1000 kusů jedlí bez mechanické ochrany, tato výsadba byla provedena v bezprostřední blízkosti extrémně turisticky zatížených míst, kde je předpoklad, že tato nebude zničena zvěří. Dále byla provedena výsadba 675 kusů jedlí včetně individuálních ochran, tyto jedle budou tvořit výchozí základ pro přirozenou obnovu této dřeviny v další generaci lesa.

Momentálně dokončujeme výstavbu kazatelen pro lov zvěře, které jsou rozmístěny v systému, který by měl umožnit a výrazně zefektivnit jak individuální lov tak zejména společné lovy spárkaté zvěře. Redukce stavů spárkaté zvěře je zásadní podmínkou pro odrůstání jakýchkoli vtroušených dřevin, a tudíž je nezbytným předpokladem pro úspěch úpravy dřevinné skladby a přípravy lesa na probíhající klimatickou změnu.

Třetí etapa prací byla dokončena

Byla dokončena výstavba všech 40 kazatelen, na každé kazatelně je číslo, které můžete použít jako orientační bod pro lokalizaci Vaší polohy pro záchrannou akci Horské služby.

3. Monitorovací zpráva

Dne 17.7.2018 byla podána a 24.9.2018 schválena monitorovací zpráva č. 3 za období 1.12.2017 - 15.7.2018, která zahrnuje výše podrobněji popsaná opatření. Celkové uznané náklady ve třetím monitorovacím období jsou 130088,34 Eur, z toho 110575,08 Eur prostředky EU, 6504,41 Eur prostředky státního rozpočtu ČR, 13008,85 Eur je vlastní podíl Města Boží Dar.

V období do 15.7.2018 byly naplněny ukazatele projektu následovně: Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany 90,25 ha, Rozloha ploch na nichž jsou uplatňována společná řešení na zachování a podporu biologické rozmanitosti 46,15 ha.

Proběhla čtvrtá etapa prací

V pozdně letním období 2018 bylo prořezáno 16 km střeleckých linií od posedů, které rozšiřují "ochranný efekt" posedů. Tyto linie jsou nezbytné v kulturách a mlazinách, které jsou nejvíce ohroženy okusem a loupáním zvěří.

Zlepšení biotopů a tvorba krajiny

Na podzim proběhla alejová výsadba jeřábu podél turistické trasy. Často opomíjený jeřáb je přirozenou součástí horských smrčin a má mnoho funkcí. Koření hlouběji než smrk, opadem listí vrací živiny z hlubších vrstev půdy na povrch, kde na ně dosáhne mělce kořenící smrk.
Jeřabiny jsou zdrojem potravy nejen pro ptactvo, ale dá se z nich vyrobit sirup, želé, likér i výborná pálenka. V neposlední řadě tvoří jeřáby estetický prvek v krajině.

Podél vodního toku proběhla výsadba javoru klenu, opad z této dřeviny má příznivý vliv jak na půdu, tak na mikrofaunu ve vodním toku. Kvalitní dříví z javoru klenu je velice žádáno a téměř nepodléhá výkyvům cen na trhu s dřívím.

Rovněž na podzim proběhla výsadba zbytku jedle a bylo provedeno nahrazení uhynulých sazenic z předchozích výsadeb (tzv. vylepšení), rozsah těchto prací byl i přes suché léto 2018 minimální, zejména proto, že dřeviny byly vysazovány téměř výhradně v krytu starších porostů a tudíž nebyly vystaveny teplotním extrémům holých ploch.

4. Monitorovací zpráva

Dne 18.12.2018 byla podána a 26.2.2019 schválena monitorovací zpráva č. 4 za období 16.7.2018 - 30.11.2018, která zahrnuje výše podrobněji popsaná opatření. Celkové uznané náklady ve čtvrtém monitorovacím období jsou 19 944,46 Eur, z toho 16 952,79 Eur prostředky EU, 997,22 Eur prostředky státního rozpočtu ČR, 1 994,45 Eur je vlastní podíl Města Boží Dar.

V období do 30.11.2018 byly naplněny ukazatele projektu následovně: Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany 90,25 ha, Rozloha ploch na nichž jsou uplatňována společná řešení na zachování a podporu biologické rozmanitosti 48,40 ha.

Leták pro celou rodinu

Návštěvníci Božího Daru a Ježíškovy cesty si mohou v infocentru vyzvednout leták, který dospělým v bodech představí základy přírodě blízkého obhospodařování lesů. Děti si v něm mohou vybarvit omalovánku, obtáhnout doplňovačku nebo vyluštit křížovku. Témata souvisí s lesem a regionem. Leták je k dispozici v české i německé verzi.

5. Monitorovací zpráva

Dne 16.7.2019 byla podána a 27.9.2019 schválena monitorovací zpráva č. 5 za období 1.12.2018 - 15.7.2019, která zahrnuje výše podrobněji popsaná opatření. Celkové uznané náklady v pátém monitorovacím období jsou 3830,53 Eur, z toho 3255,95 Eur prostředky EU, 191,52 Eur prostředky státního rozpočtu ČR, 383,06 Eur je vlastní podíl Města Boží Dar.

Ukončení projektu

31.10.2019 je konečný termín průběhu projektu pro Město Boží Dar jakožto českého projektového partnera. Německý partner město Annaberg - Buchholz požádal o prodloužení realizace projektu a bude realizovat některé aktivity ještě v příštím roce.

Na české straně se během uplynulých tří let podařilo:

 • vysázet a ochránit na významné ploše dřeviny původní dřevinné skladby - jedli, buk, jeřáb a javor, a tím vytvořit předpoklad pro přirozenou obnovu těchto dřevin v další generaci lesa
 • ochránit některé smrky před zničením loupáním jelení zvěří
 • více přiblížit téma přírodě blízký les a vztahy mezi lesem a zvěří laické i odborné veřejnosti
 • vybudovat základ systému pro trvalou regulaci stavů zvěře

Protože v lese se čas nepočítá na programovací období, ale na desítky a stovky let bude moci skutečný výsledek projektu posoudit až příští, či přespříští generace. Naším úkolem je nejen v období udržitelnosti projektu nevzdat snahu o dosažení rovnováhy mezi lesem a zvěří pro udržení co nejširšího spektra dřevin v lesích. Rozmanitý les bude mít výrazně vyšší šance obstát v období klimatických změn.

6. Závěreční zpráva

Dne 12.11.2019 byla podána a dne 13.1.2020 bez výhrad schválena závěrečná zpráva projektu. Celkové skutečné výdaje projektu činily 218 744,59 Eur, z toho 185 932,87 Eur prostředky EU, 10 937,20 Eur byl příspěvek státního rozpočtu ČR a 21 874,52 byly vlastní prostředky žadatele, tedy Města Boží Dar. 

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

01.03.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit