oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Poznávání kulturního a přírodního dědictví

Evropský fond pro regionální rozvojInterreg V A

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“
kód CCI:2014TC16RFCB017

Projekt: 

„Poznávání kulturního a přírodního dědictví včetně doprovodné infrastruktury v regionu Centrální Krušnohoří“

Registrační číslo: 100265947

Lead partner projektu: Obec Breitenbrunn
Projektový partner projektu 1: Město Boží Dar
 • Žádost o poskytnutí dotace byla předložená Lead partnerem – obcí Breitenbrunn dne 15.01.2016.
 • Monitorovací výbor projednal a doporučil žádost na jednání dne 13.09.2016. Projektová žádost byla nejvýše bodově ohodnocena ze všech projednávaných projektových žádostí!
 • Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 21.10.2016

Doba realizace projektu:

od 15.01.2016 do 30.06.2022.

Plán výdajů:

Kooperační partner Dotační prostředky EU v € % Dotační prostředky ČR v € % Vlastní prostředky v € % Celková částka financování v €
LP-Breitenbrunn 1 243 831,35 85,00 0,00 0,00  219 499,65 15,00  1 463 331,00
PP 1 – Boží Dar 1 284 710,20 85,00 75 571,19 5,00   151 142,37 10,00 1 511 423,76
Celkem 2 528 541,55 85,00  75 571,19    370 642,02 12,46  2 974 754,76


Opatření:
Opatření na podporu kulturního s přírodního cestovního ruchu

Prioritní osa:
Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Investiční priorita:
Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Cíl projektu:

Cíle projektu spočívají v zachování, ochraně a rozvoji kulturního a přírodního dědictví. Bohatá montánní historie bude představena široké veřejnosti s důrazem na prezentaci nejmladším generacím. V rámci projektu budou učiněna opatření ke zlepšení turisticko-návštěvnické infrastruktury, navazující na realizovaná opatření v minulosti. Krušné hory a jejich hornické památky jsou natolik významné, že kandidují na zápis na prestižní seznam UNESCO a jejich chráněné krajinné oblasti prokazují jedinečnost přírody Krušných hor. Skoro nikde jinde na světě není region, který by měl takový přínos pro hornictví, hutnictví a související obory jako jsou právě Krušné hory. Současně je však Krušnohoří vzácným příkladem krajiny, kterou po staletí utvářela snaha lidí vykutat ze země její nerostné bohatství.

Hodnoty, jež Krušnohoří představuje, nejsou pro společnost úplně doceněné. Jsou odlišné od dalších typů našeho kulturního a přírodního dědictví a tak se je společnost musí teprve naučit poznávat a vnímat. V posledních letech lze sledovat pozitivní vývoj ve společnosti, která si začíná vážit nejen tohoto dědictví, ale touží jej i poznávat v celém jeho rozsahu a to od dob minulých až po současnost.

Centrální Krušnohoří se stále častěji stává cílem turistů a proto je třeba pro návštěvníky vytvořit co nejlepší podmínky pro poznávání všech kulturních, přírodních a montánních (hornických památek). Vzniklý přeshraniční turistický a rekreační region je zapotřebí i nadále udržovat na solidní úrovni a rozvíjet.

V minulých letech byla vybudována poměrně solidní síť turistických cest (stezek) a souběžně byly zpřístupněny některé hornické památky. Proto je nyní zapotřebí k nově otevřeným hornickým památkám zajistit propojení na komunikační turistickou infrastrukturu. Pro návštěvníky je třeba vytvořit lepší podmínky v oblasti kultury cestování jako jsou na př. venkovní turistický mobiliář včetně laviček pro odpočinek nebo sociální zařízení na významných místech či v odlehlejších oblastech. Lepší vjemový zážitek poskytne i nově budovaná vyhlídka v místech s rozhledem na části oblasti, které jsou v nominačním seznamu pro zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO a dále splní i funkci odpočívky pro zastavení návštěvníků.
Je třeba kvalitativně i kvantitativně vylepšit stávající značení na turistických stezkách a v obcích samotných a také aktualizovat mapové podklady s vyznačením turistických cest vedoucích k jednotlivým významným cílům.

Čím dále více se rozvíjející tzv. „rodinná turistika“ (rodiče s dětmi) je dalším fenoménem doby, který přispívá k poznávání kulturních a přírodních krás Krušných hor a navíc přispívá i citovým rodinným vazbám. Pro tuto skupinu turistů je třeba vytvořit „zážitkové trasy“, které naplní Komenského vizi „učení hrou“, kdy by značení turistických stezek mělo být přiblíženo vnímání okolního světa nejmladším generacím s tím, že obrázky s jednoduchými kvízy jim oživí cestu a ani delší trasy je neunaví.
Zážitek z cesty ještě zesílí „probuzení“ figurek, které budou děti provázet hravou formou po cestě.Tyto mýtické figurky budou vytvořeny společně oběma partnery, čímž by měla být přeshraničně posílena tradiční lidová kultura Centrálního Krušnohoří.

Dalším cílem projektu je zintenzivnění spolupráce při pořádání přeshraničních slavností / společenských akcí, posílené skrze investice do potřebného materiálně-technického zabezpečení.

Obsah projektu / aktivity projektu:

Lead partner – Breitenbrunn:

 1. Výstavba naučné stezky montánní historie, flóry a fauny
 2. Trasa skřítka Stříbrňáčka
 3. Pořízení materiálně-technické základny pro společná setkávání

PP 1 – Boží Dar:

 1. “Cínová stezka” Boží Dar – Ryžovna:
  • Komunikační propojení Boží Dar – Ryžovna, 1.část Stezka Boží Dar – Špičácká - prodloužení
  • Komunikační propojení Boží Dar – Ryžovna, 2.část, Stezka Kaffenberská – Myslivny: Stavbou této cesty bude zlepšena dopravní infrastruktura a zvýšena motivace k poznávání přírody v Centrálním Krušnohoří a dojde k přeshraničnímu propojení objektů kulturního a přírodního dědictví.
 2. Stavby: “Boží vyhlídka a “Klínovec – sociální zařízení”
  • “Boží vyhlídka”: Jednoduchá stavba na svahu mezi Božím Darem a osadou Neklid. Umístění stavby vychází z její funkce turistické vyhlídky. Vyhlídková plošina bude umístěn ve výšce 5 m nad zemí a bude osazena webovými kamerami.
  • “Klínovec – sociální zařízení”: Nejvyšší hora Krušných hor Klínovec je křižovatkou turistických cest, cyklotras a lyžařských běžeckých tratí. Od znovuotevření rozhledny 28.10.2013, realizované v rámci Programu Ziel 3 – Cíl 3, ji ke dni 30.11.2016 navštívilo celkem 124 608 lidí. A díky provedení rekonstrukce přístupové komunikace na Klínovec, vč. infrastruktury , realizované v rámci Programu Ziel 3 – Cíl 3, byl zajištěn i přívod vody a následné odkanalizování. Novostavba toalet s přístupovými chodníky, s vodovodní a kanalizační přípojkou a úpravou okolí zásadně přispěje k rozvoji tohoto přeshraničního region.
 3. “Materiálně-technické zabezpečení pro společná setkávání obyvatel, hornických spolků, ochránců památek a přírody, mládeže”
  • Pořádání společných setkávání se konají převážně v místech hornických památek, nebo obnovených památek v místech bývalých osad na česko – německé hranici. Jsou v odlehlých místech a proto největším problémem je zajištění mobiliáře pro konání těchto akcí: pódia, ozvučení, nafukovací stany, přenosné lavice a stoly, mobilní WC atd. Toto materiální zabezpečení bude kompatibilní a bude moci být používáno na obou stranách hranice.
 4. “Společná setkávání/zabezpečení logistiky”
  • Pořízení dopravních zábran, várnic, megafonu, kontejnerového skladu atd. Většina takto pořízeného mobiliáře bude uskladněna v mobilních kontejnerech, které budou moci být bezproblémově převáženy na místa konání jednotlivých akcí.
 5. “Mobiliář”
  • Zážitkové a turistické značení
  • Postavičky Ježíška a Důlníčka
  • Aktualizace a zhotovení map (tištěné, na web)
  • Informační tabule
  • Odpočinkový mobiliář
  • Propagační materiály
  • Společná mapa se zákresem všech tras a návštěvnických míst

Aktivity kooperačních partner jsou v tomto projektu vzájemně intenzivně provázány, protože nové stezky nebudou končit na hranicích, ale budou pokračovat dál do sousední země. “Ježíškova cesta” vedoucí od Božího Daru navazuje na “Důlníčkovu cestu” a vede na hraniční přechod v Tellerhäuseru, kde navazuje na “Trasu skřítka Stříbrňáčka”. Společná setkávání se budou konat na oslavě Muzea úzkorozchodné dráhy v Rittersgrünu, Svatováclavská setkávání na Ryžovně, pobožnosti u kapličky sv. Jana Nepomuka na Mílově atd.

Cílové skupiny projektu

 • Obyvatelé region Centrální Krušnohoří a jeho okolí
 • Turisté němečtí, čeští a z celého světa
 • Cyklisté, lyžaři a pěší turisté z blízka I z daleka
 • Rodiny s miminky – využití Centra trait v Tellerhäuseru (Ziel 3 - Cíl 3) a plánované sociální zařízení na Klínovci
 • Rodiny s dětmi, mládež, dospělí, ale I starší lidé, kteří mohou využít možnosti zapůjčení kol a elektrokol v půjčovně kol v Breitenbrunnu v blízkosti parkoviště pro turisty (Program Ziel 3 - Cíl 3) a kol v Infocentru v Boží Daru
 • Odborníci, zainteresované skupiny a amatéři montánní historie
 • Turistické výpravy k tématům přírodních naučných stezek
 • Školní třídy za vylepšením místních vědomostí na tématické oblasti
 • Ornitologové, milovníci přírody

Celý projekt, mimo Boží vyhlídku, bude přístupný vozíčkářům a lidem s poruchou pohybového ústrojí, protože oblast je velmi často cílem těchto návštěvníků, díky blízkým léčebným lázním v Jáchymově.

Výsledky projektu

Celý projekt se všemi svými inovativními a nápaditými projektovými částmi se stane jedinečným zážitkem v Krušných horách a bude sloužit ke zvýšení kvality a propojení turistické infrastruktury.

Současně vznikne nádherné propojení cest mezi partnery Božím Darem a Breitenbrunnem a současně propojení množství biotopů a přírodních chráněných oblastí ( Adnerovy louky, louky na Mílově, či Špičák – dominant Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště atd…v regionu Centrální Krušnohoří/Zentrales Erzgebirge.

Realizací tohoto projektu bude završeno mnohaleté úsilí obou partnerů směřující cíleně k rozvoji oblasti Centrální Krušnohoří, protože budou komplexně uceleny jednotlivé projekty, realizované v letech 2008 – 2013 v rámci Programu Ziel 3 – Cíl 3.

Informace o projektové části realizované leadpartnerem naleznete zde.

Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Zetková
Boží Dar 1
362 62 Boží Dar
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Průběh realizace projektu

1. Monitorovací zpráva

Na pozvání lead partnera projektu se dne 21.10.2016 konalo ve sportovním středisku Sportpark Rabenberg slavnostní podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace.

Zúčastnili se zástupci:

 • SAB Drážďany- p. Mühlberg – ředitel odboru infrastruktury a komunální záležitosti a pí. Jana Pursche
 • Ministerstva místního rozvoje České republiky –odbor přeshraniční spolupráce – Ing. Žid
 • Euregia Egrensis – p. Ing. Kovář
 • Lesy ČR s.p. – závod Horní Blatná
 • Krajského úřadu Karlovarského kraje – odd. přeshraniční spolupráce:Ing Fučíková, Ing. Brtková
 • města Jáchymov – místostarostka pí. Štiková
 • vedení Sportpark Rabenberg
 • A samozřejmě starostové obce Breitenbrunn – p. Fischer a města Boží Dar p. Ing. Horník a pracovníci projektu: pí. Kelch (Breitenbrunn) pí. Zámostná a p. Ing Picura (město Boží Dar)


Po podpisu smlouvy následovala návštěva kapličky Sv. Jana Nepomuckého v bývalé osadě Mílov, která byla v rámci Programu Ziel 3 – Cíl 3 v r. 2014 obnovena a od té doby se tam každoročně konají společná setkávání obyvatel českého a saského příhraničí. Kniha hostů, umístěna v kapličce, s bohatými záznamy návštěvníků, ukazuje, že se stala hojně navštěvovaným místem. Dále všichni shlédli i nově postavený přístřešek na hraničním přechodu Mílov, který vybudovaly v r. 2016 Lesy České republiky s.p.

2. Monitorovací zpráva k 31.3.2017

Dne 10. 3. 2017 se konala na Městském úřadě Boží Dar 63. porada starostů Mikroregionu Centrální Krušnohoří a tohoto jednání se za SAB Drážďany zúčastnila pí. Ing. Manuela Prchalová. Odborní pracovníci podali konkrétní informace k jednotlivým projektům:

 • „Zlepšení přeshraničního odvracení nebezpečí s technickým zabezpečením ochrany před katastrofami na komunální úrovni v oblasti Centrálního Krušnohoří“ – č. 100 246 990
 • „Poznávání kulturního a přírodního dědictví včetně doprovodné infrastruktury v regionu Centrální Krušnohoří“ – č. 100 265 947
 • „Montánní kulturní dědictví“ – č. 100 265 914
 • „Glück auf / Zdař Bůh“
 • „Znovuobjevené Krušnohoří“
 • „Zvyšování rozmanitosti v lesích regionu Centrálního Krušnohoří“ – č. 100 280 258“


Zástupci Božího Daru podrobně informovali o stavu realizace projektu „Poznávání kulturního a přírodního dědictví včetně doprovodné infrastruktury v regionu Centrální Krušnohoří– č. 100 265 947:

 • Milník č. 1: Cínová stezka 1.část - prodloužení a Cínová stezka - 2.část: Byla zpracována zadávací dokumentace a odeslána 7.3.2017 ke schválení na CRR ČR. Po schválení bude vyhlášeno otevřené zadávací řízení.
 • Milník č. 2: Klínovec – sociální zařízení a Boží vyhlídka: Na stavbu Boží vyhlídky bude zpracována zadávací dokumentace v 04/201.
 • Milník č. 3 a Milník č. 4 - Zařízení pro společná setkávání: zpracovává se zadávací dokumentace
 • Milník č. 5 : Mobiliář - Dtto

Monitorovací zpráva č. 1 vč. Žádosti o platbu - za období 15.1.2016 až 30.11.2016 byla městem Boží Dar zpracována a předána dne 30.12.2016 na Centrum pro regionální rozvoj ČR– pobočka Chomutov. Dne 29.3.2017 byla schválena a odeslána společně s Žádostí o platbu na SAB Drážďany.

3. Monitorovací zpráva k 31.5.2017

Dne 12.5. 2017 se konala v Breitenbrunnu – v Domě hostů 64. porada starostů Mikroregionu Centrální Krušnohoří a tohoto jednání se za SAB Drážďany zúčastnila pí. Ing. Manuela Prchalová, za MMMR ČR p. Ing. Josef Žid a za KÚKK pí. Ing. Martina Fučíková a pí. Ing. Monika Brtková Odborní pracovníci podali konkrétní informace k jednotlivým projektům:

 • „Zlepšení přeshraničního odvracení nebezpečí s technickým zabezpečením ochrany před katastrofami na komunální úrovni v oblasti Centrálního Krušnohoří“ – č. 100 246 990
 • „Poznávání kulturního a přírodního dědictví včetně doprovodné infrastruktury v regionu Centrální Krušnohoří“ – č. 100 265 947
 • „Montánní kulturní dědictví“ – č. 100 265 914
 • „Glück auf / Zdař Bůh“
 • „Znovuobjevené Krušnohoří“
 • „Zvyšování rozmanitosti v lesích regionu Centrálního Krušnohoří“ – č. 100 280 258“


Zástupci Božího Daru podrobně informovali o stavu realizace projektu „Poznávání kulturního a přírodního dědictví včetně doprovodné infrastruktury v regionu Centrální Krušnohoří– č. 100 265 947:

 • Milník č. 1: „Cínová stezka“: 1.část - prodloužení a Cínová stezka - 2.část: Dne 10.5.2017 je otevírání obálek a hodnocení předložených nabídek. 
 • Milník č. 2: „Klínovec – sociální zařízení“: Z důvodu lepšího ochránění investice a zajištění udržitelnosti projektu bude projednána změna – zdokonalení provedení EZS rozšířením o kamerový systém. „Boží vyhlídka“: Změna opláštění z asfaltových pásů na opláštění ze šablon z nerezového plechu, který odolá zdejším povětrnostním podmínkám. Bude projednáno s Centrem pro regionální rozvoj ČR – pobočka Chomutov. V případě zvýšení finančních nákladů je tu možnost pokratí z případných úspor v rámci celého projektu.
 • Milník č. 3 a Milník č. 4 - Zařízení pro společná setkávání: zpracovává se zadávací dokumentace
 • Milník č. 5 : Mobiliář - Dtto

Monitorovací zpráva č. 2 vč. Žádosti o platbu - za období 01.12.2016 až 31.03.2017 byla městem Boží Dar zpracována a předána dne 21.04.2017 na Centrum pro regionální rozvoj ČR– pobočka Chomutov. Dne 31.05.2017 byla schválena.

4. Monitorovací zpráva k 31.7.2017

Dne 10. 7. 2017 byla podepsána Smlouva o dílo se společností Silnice Topolany, a. s. Tato společnost vzešla z realizovaného výběrového řízení na stavbu "Cínové stezky" - 1. část - prodloužení a 2. část LC Kaffenberská – Myslivny (milník č. 1). Vytendrováno bylo za 9.688.842,43 Kč bez DPH. Na fotografiích níže jsou vybrané úseky trasy budoucí cyklostezky.

V tomto monitorovacím období bylo podáno druhé vyúčtování dílčí části projektu na Centrum pro regionální rozvoj ČR, jehož úkolem je předložené výdaje certifikovat a předat dále Saské rozvojové bance v Drážďanech (SAB) k proplacení.

5. Monitorovací zpráva k 31.10.2017

V tomto období pokračovala stavba „Cínové stezky“. Značně podmáčený terén způsobil komplikace, které pozastavily stavební práce. Vše bylo vyřešeno navozením drceného lomového kamene. Na tyto neplánované výdaje, které jsou ve výši cca 2 milionů korun, byl uzavřen se zhotovitelem stavby Dodatek ke smlouvě o dílo. Dále, oproti původní stavební dokumentaci, je mírně pozměněna trasa stezky. Důvodem jsou historické sejpy, které zde vznikly díky rýžování. V tuto chvíli stavební práce neprobíhají. Začnou příští rok na jaře, až počasí dovolí.

6. Monitorovací zpráva k 31.5.2018

Milník č. 1: Dne 28.4.2018 začaly zemní práce na stavbě „Cínové stezky“. Byla provedena výstavba propustků hned na začátku úseku. Dále probíhá odvodnění trasy, úprava pláně a násypových těles u mostních lávek. Postup prací je koordinován tak, aby byla zajištěna stavební připravenost pro pokládku asfaltových vrstev.

Milník č. 2: Dne 9.1.2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na výstavbu rozhledny Boží vyhlídka. Smlouva o dílo byla uzavřena 9.4.2018 se společností TAXUS, spol. s r.o., která jako jediná podala cenovou nabídku. Ta činila 1.362.603,85 Kč bez DPH.

7. Monitorovací zpráva k 31.10.2018

Milník č. 1: Práce na „Cínové stezce“ značně postoupily a dne 30. 10. 2018 byla druhá část stezky slavnostně otevřena, aby mohla být využívána už při nadcházející běžkařské sezoně. Slavnostní pásku přestřihli Josef Žid z Ministerstva pro místní rozvoj, starosta Breitenbrunnu Ralf Fischer, starosta Božího Daru Jan Horník a za technický dozor investora Marcel Petr.

Milník č. 2: Hrubá stavba rozhledny Boží vyhlídka je již hotová, ale z důvodu dokončovacích prací není veřejnosti přístupná. Jedná se o dřevěnou trámovou konstrukci, která je opláštěná nerezovými šablonami se dvěma velkoplošnými vyhlídkovými okny. Najdete ji u horní koncové stanice lyžařského vleku za hotelem Praha, přímo nad městem Boží Dar (GPS 50°24'19.31"N, 12°55'56.88"E), v nadmořské výšce 1.099 metrů. Její celková výška je 8 metrů, výška výhledu 5 metrů.

8. Monitorovací zpráva k 31.7.2019

Milník č. 1: „Cínová stezka“ byla dokončena a zkolaudována. Stezku je možné využívat celoročně. Celkové náklady podle Smlouvy o dílo, včetně všech dodatků, činily 14.771.827,08 Kč s DPH.

Milník č. 2: Rozhledna Boží vyhlídka byla zkolaudována a nyní je pro veřejnost otevřena. V rozhledně je umístěn bronzový zvon, na který mohou návštěvníci zazvonit. Odkaz pro zhlédnutí online přenosů z webových kamer naleznete zde. Celkové náklady podle Smlouvy o dílo, včetně všech dodatků činily 1.659.967,36 Kč s DPH.

9. Monitorovací zpráva k 31.7.2020

Dne 12. 3. 2020 bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení na dodavatele zakázky „Výstavba veřejného sociálního zařízení – Klínovec“. Předmětem plnění je zhotovení novostavby veřejného sociálního zařízení na vrcholu Klínovce v Krušných horách, které bude umístěno jižně od Horského hotelu s vyhlídkovou věží v blízkosti trafostanice. Jedná se o stavbu v horském stylu, navrženou jako nepodsklepený jednopodlažní objekt. Hmotová koncepce objektu je tvořena obdélníkovým půdorysem o velikosti 6,85 m x 14,75 m. Přilehlé plochy budou ponechány ve stávající podobě a upraveno bude v rámci realizace stavby pouze nejbližší okolí kolem nového objektu. Podélná osa stavby ve vztahu k umístění budovy pozemku je orientovaná ve směru SZ – JV.

Veřejné WC jsou rozděleny na části pro muže, ženy a imobilní osoby, kapacita je 400 osob. Dále je zde navržena přebalovací místnost pro miminka, sklad / úklid a revizní / technická místnost. Celková užitná plocha je 78,00 m2.

Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší cena v Kč bez DPH, což po splnění nastavených podmínek splnila společnost AMP Chomutov a.s., tudíž s ní byla dne 3. 6. 2020 uzavřena Smlouva o dílo.

10. Monitorovací zpráva k 31.12.2020

Stavba veřejného WC pokračuje, ale vyžádala si několik změn, které byly ošetřeny v dodatcích k uzavřené Smlouvě o dílo. Nejzásadnější změnou je prodloužení doby pro předání a převzetí stavby, a to nejpozději do 28. 2. 2021. K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2. Na území České republiky došlo k vyhlášení nouzového stavu, ke kterému se pojí řada karanténních opatření. To způsobilo výpadky v dodávkách materiálu a služeb, úzce souvisejících se stavbou. S tímto omezením nemohl zhotovitel stavby řádně a včas provádět práce na zakázce. 

Z výše uvedených důvodů bylo prostřednictvím lead partnera projektu (obce Breitenbrunn) zažádáno i o prodloužení doby realizace projektu do 20. 4. 2021. Žádosti bylo vyhověno. 

11. Monitorovací zpráva k 28.02.2022

Hotová stavba sociálního zařízení na vrcholu Klínovce byla předána zhotovitelem stavby dne 26. 2. 2021, následně byla zkolaudována a uvedena do provozu.

V průběhu roku 2021 byly realizovány veřejné zakázky malého rozsahu:

 • dodávka mapových podkladů a propagačních předmětů (letní a zimní mapy, mapy Centrálního Krušnohoří, bloky, omalovánky, pexeso, pohledy a obyčejné tužky),
 • výroba venkovního mobiliáře (posezení v lese, stojany na kola, dřevěné stojany se stříškou pro infotabule),
 • výroba a instalace postaviček Ježíška a Důlníčka.

První zakázka byla dokončena a její výstupy jsou k dispozici na infocentru. Letní a zimní mapy a mapa Centrálního Krušnohoří jsou volně ke stažení zde:

Boží Dar a okolí - letní | Boží Dar a okolí - zimní | Centrální Krušnohoří Boží DarCentrální Krušnohoří Breitenbrunn

Dokončení realizaci předmětů zakázek Výroba venkovního mobiliáře a Výroba a instalace postaviček Ježíška a Důlníčka bylo kvůli nepříznivým klimatickým vlivům přesunuto do roku 2022. 

Během podzimu nechalo město u místního obyvatele vyrobit vodní mlýnek, který je umístěn na trase Ježíškovy cesty. Na přelomu roku 2021 a 2022 bylo pořízeno třicet kusů dřevěných a dvacet kusů platových pivních setů pro pořádání společných setkání česko-saských obyvatel. Současně bylo požádáno o prodloužení doby realizace projektu do 30. 06. 2022. 

12. Monitorovací zpráva k 30.06.2022

V tomto období byly dokončeny postavičky Ježíška (20 kusů) a Důlníčka (16 kusů), jejichž výroby se ujal sochař Albert Kraliček. Nápomocni mu při nanášení barev byli vozíčkáři ze Staré Paky z Domečku plného koleček. Postavička Důlníčka vznikla podle autorské kresby akademické malířky Jitky Jelínkové. Podoba Ježíška a celého jeho světa vzešla z ruky Pavla Baštýře, kterému se jako předobraz stal vítězný obrázek výtvarné soutěže „Česko kreslí Ježíška“ z roku 2006. Všechny postavičky byly rozmístěné na turisticky atraktivních místech včetně intravilánu města Boží Dar. Postavičky Ježíška kopírují Ježíškovu cestu a postavičky Důlníčka lemují pěší stezku ke štole Johannes, která je zapsaná na Seznamu UNESCO, a k hraničnímu přechodu Tellerhäuser. Pro větší komfort turistů byla podél turistických tras rozmístěna venkovní posezení, stojany na kola, mapy a dvě naučné infotabule o místní květeně a tetřívkovi. Pro pořádání veřejných akcí bylo zakoupeno pojízdné lešení, které je určeno pro pověšení bannerů a pro pořizování fotografií a videozáznamů a bezpečnostní zábrany.

13. Prezentace celého projektu

Prezentace ve formátu PowerPoint ke stažení

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka „Po stopách Antona Günthera“

21.04.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit