oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Zlepšení přeshraničního odvracení nebezpečí

Evropský fond pro regionální rozvojInterreg V A

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“
kód CCI:2014TC16RFCB01

Projekt: 

„Zlepšení přeshraničního odvracení nebezpečí s technickým zabezpečením ochrany před katastrofami na komunální úrovni v oblasti Centrální Krušnohoří“

Registrační číslo: 100246990

Lead partner projektu: Obec Breitenbrunn
Projektový partner projektu 1: Město Boží Dar
 • Žádost o poskytnutí dotace byla předložená Lead partnerem – obcí Breitenbrunn dne 18.08.2015.
 • Monitorovací výbor projednal a doporučil žádost na jednání dne 8.12.2015 a projektová žádost byla nejvýše bodově ohodnocena ze všech projednávaných projektových žádostí!
 • Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 17.12.2015

Doba realizace projektu:

od 18.08.2015 do 31.12.2018.

Plán výdajů:

Kooperační partner Dotační prostředky EU v € % Dotační prostředky ČR v € % Vlastní prostředky v € % Celková částka financování v €
LP-Breitenbrunn 1 633 076,00 85,00 0,00 0,00  288 190,00 15,00  1 921 266,00
PP 1 – Boží Dar 389 381,60 85,00 22 904,80 5,00  45 809,60 10,00 458 096,00
Celkem 2 022 457,60 85,00 22 904,80   333 999,60 14,04  2 379 362,00


Prioritní osa: 1
Tematický cíl 5
Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení

Investiční priorita b)
Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoje systému krizového řízení

Cíl projektu:

 • Další vývoj a zlepšení systému řízení při mimořádné události ve formě společného nouzového informačního systému.
 • Zlepšení technického vybavení a přizpůsobení se požadavkům s ohledem na topografické podmínky a jazykové bariéry.
 • Společná místní integrace hasičských sborů a Horské služby obou obcí – Boží Dar a Breitenbrunn, jakož i i přímý zřetel na na nemocniční zařízení Klinikum Erlabrun a Nemocnici Ostrov s jejími pohotovostními lékaři bude znamenat výrazné zlepšení všeobecné základní bezpečnosti obyvatel regionu a návštěvníků.


Z důvodu rozšíření volnočasových nabídek v našem regionu se změnily i pracovní úkoly všech ochranných složek – hasičských sborů i Horské služby. Samotné zimní záchranářství se z důvodů rozšíření sportovních a turistických možností na Klínovci a Rabenbergu, lezeckých skalách a nově otevřené štole na Božím Daru (štola Johannes) rozrostlo o nutné zachraňování i v letních měsících. Rovněž přibylo mnoho přeshraničních turistických, cyklistických a lyžařských tras na obou stranách hranice.
Odstraňování škody způsobených orkánem „Kyril“ v roce 2007 ukázalo, že pro rychlé obnovení dostupnosti postižených míst této rozsáhlé oblasti, musí být vhodná technika k dispozici i decentralizovaně, protože dojezdová vzdálenost z Karlových Varů činí v létě více jak 30 minut a v zimě se jedná někdy i o déletrvající nedostupnost této oblasti.
V průběhu posledních 15 let bylo na území Božího Daru vybudováno více než 5 nových vodních nádržích, které jsou v blízkosti turistických tras i lyžařských areálů. Zde je pro zajištění vodního záchranářství zapotřebí pořízení záchranářského člunu.

V silně zalesněných příhraničních oblastech česko-německé hranice není pokrytí hasící vodou celoplošně zajištěno. K zabezpečení této oblasti je nutné dovybavení stávající techniky a vybavení.

Obsah projektu / aktivity projektu:

1. Zlepšení spolupráce v oblasti přeshraniční záchranné služby, protipožární ochrany a při živelných katastrofách. Společná realizace LP a PP 1
2. Stavba požární zbrojnice se stacionárním velitelským stanovištěm/zásahové centrály Realizace LP
3. Hasičský automobil Realizace LP
4. Vůz pro přepravu mužstva Realizace LP
5. Quad Realizace LP
6. Zásahový hasičský automobil CAS Realizace PP 1
7. Malé terénní vozidlo “čtyřkolka” včetně multifunkčního přívěsu Realizace PP 1
8. Doplnění technického vybavení JSDH Boží Dar Realizace PP 1
9. Záchranářský člun včetně podvozku a příslušenství Realizace PP 1

 

Informace o projektové části realizované leadpartnerem naleznete zde.

Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Zetková
Boží Dar 1
362 62 Boží Dar
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Průběh realizace projektu

1. Monitorovací zpráva o průběhu realizace projektu v roce 2016

V roce 2016 město Boží Dar rozhodlo o vypsaní otevřeného výběrového řízení na dodávku hasičské techniky. Jednalo se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. V souladu s § 98 zákona byla zakázka rozdělena na části a dodavatel byl oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky, nebo jen na jednu část veřejné zakázky.

Celý průběh zadávacího řízení od zadávací dokumentace až po vyhodnocení celého zadávacího řízení byl průběžně kontrolován Centrem pro regionální rozvoj České republiky – oddělení pro NUTS II Severozápad (dále CRR ČR), aby byly v každém kroku dodrženy zákonné předpisy.

Předběžné oznámení o vypsání zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Evropském věstníku dne 20.7.2016, Oznámení o zakázce bylo vyhlášeno ve Veřejném věstníku a v Evropském věstníku dne 25.8.2016 s termínem pro předložení nabídek do 9.00 hodin 24.10.2016.

Po posouzení a vyhodnocení nabídek, kontrole ze strany CRR ČR a schválení zastupitelstvem města Boží Dar, byli vybráni dodavatelé, s kterými byly následně dne 14.12.2016 uzavřeny kupní smlouvy. Termín dodáni – 3 měsíce od podpisu smlouvy (v souladu se zadávacími podmínkami)

Dodávka Dodavatel Sídlo dodavatele Cena dodávky vč. DPH
1- Automobilová stříkačka (CAS) THT s.r.o. Polička Starohradská 316,
572 01 Polička
9 254 080,00 Kč
2- Malé terénní vozidlo “čtyřkolka” Tomáš Dostál TOMICO Fanderlíkova 17,
796 01 Prostějov
742 021,00 Kč
3- Doplnění technického vybavení JSDH THT s.r.o. Polička Starohradská 316,
572 01 Polička
283 043,00 Kč
4- Záchranářský člun vč.podvozku MARINE s.r.o. Nové Město nad Metují Řadová 465,
549 01 Nové Město nad Metují
134 040,00 Kč
Celkem     10 413 184,00 Kč


V průběhu celého roku se partneři projektu – zástupci Breitenbrunnu a Božího Daru - setkávali jednak na společných poradách starostů Centrálního Krušnohoří – a rovněž jednali v průběhu roku na samostatných partnerských jednáních.

Už nyní oba partneři připravují první společné přeshraniční hasičské cvičení, kterého se zúčastní hasičské sbory z obou stran česko-saské hranice a kde bude použita už nová hasičská technika. Předpoklad ve 2. čtvrtletí roku 2017. 

2. Monitorovací zpráva o průběhu realizace projektu - leden 2017

Dne 6.1.2017 se v Ostrově – v Paláci princů konala porada starostů Centrálního Krušnohoří. Předmětem jednání byl postup realizace jednotlivých projektů, které společně realizují města a obce Boží Dar, Breitenbrunn, Jáchymov, Ostrov, Loučná pod Klínovcem, Kurort Oberwiesenthal a Annaberg-Buchholz. Jednání se zúčastnili starostové a pracovníci projektů. Rovněž se zúčastnil zástupce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a zástupci Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Projednával se stav realizace jednotlivých projektů. U tohoto projektu, realizovaný obcí Breitenbrunn a městem Boží Dar, bylo konstatováno, že realizace pobíhá v souladu s realizačním plánem.

Oba partneři společně připravují milník „Datová banka“.
Obec Breitenbrunn vypsalo výběrové řízení na stavbu požární zbrojnice a pořízení hasičské techniky. Město Boží Dar je po podpisu kupních smluv s dodavateli požární techniky v úzkém kontaktu s nimi a v únoru 2017 proběhne se všemi další jednání a návštěvy přímo u jednotlivých dodavatelů. V lednu umístilo na požární zbrojnici informační tabuli o projektu a v říjnu informovalo o celém projektu obyvatele Božího Daru v místním televizním kanále Boží Dar.

3. Monitorovací zpráva o průběhu realizace projektu - únor 2017

V polovině února 2017 provedli zástupci JSDH Boží Dar pravidelnou kontrolu a konzultace o průběhu montáže hasičské techniky u dodavatelů.
Navštívili dodavatele CAS (cisternová hasičská stříkačka) a technického vybavení JSDH – THT s.r.o. Polička v Poličce ( dodávka č. 1 a dodávka č. 3) Bylo s dodavatelem konzultováno uložení vybavení ve vozidle – dle požadavků JSDH I možností dodavatele. Dále se konzultoval cekový vzhled vozidla – umístění nápisů dle předpisů: jednak nápisy podle vyhlášky 53/2010 Sb. o technických podmínkách požární techniky a jednak dle předpisů o povinné publicitě v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stat Sasko 2014-2020.
Dále zástupci JSDH navštívili I dodavatele malého terénního vozidla – “čtyřkolky” (dodávka č. 2), kterým je Tomáš Dostál TOMICO v Prostějově. Zde proběhla take konzultace.
Z obou návštěv byla pořízena fotodokumentace, kterou zde dokládáme.

4. Monitorovací zpráva o průběhu realizace projektu - k 31.3.2017

Dne 10. 3. 2017 se konala na Městském úřadě Boží Dar 63. porada starostů Mikroregionu Centrální Krušnohoří a tohoto jednání se za SAB Drážďany zúčastnila pí. Ing. Manuela Prchalová. Odborní pracovníci podali konkrétní informace k jednotlivým projektům:

 • „Zlepšení přeshraničního odvracení nebezpečí s technickým zabezpečením ochrany před katastrofami na komunální úrovni v oblasti Centrálního Krušnohoří“ – č. 100 246 990
 • „Poznávání kulturního a přírodního dědictví včetně doprovodné infrastruktury v regionu Centrální Krušnohoří“ – č. 100 265 947
 • „Montánní kulturní dědictví“ – č. 100 265 914
 • „Glück auf / Zdař Bůh“
 • „Znovuobjevené Krušnohoří“
 • „Zvyšování rozmanitosti v lesích regionu Centrálního Krušnohoří“ – č. 100 280 258“

Zástupci Božího Daru podrobně informovali o stavu realizace projektu „Zlepšení přeshraničního odvracení nebezpečí s technickým zabezpečením ochrany před katastrofami na komunální úrovni v oblasti Centrálního Krušnohoří“ – č. 100 246 990:

Na základě kupních smluv uzavřených v prosinci 2016 s jednotlivými dodavateli, byly v průběhu března 2017 všechny smlouvy splněny. Všechna předávací řízení probíhala na ploše u požární zbrojnice v Božím Daru.

První přejímací řízení se konalo dne 3.3.2017, kdy byla předána a převzata dodávka č. 4: Záchranářský člun včetně podvozku. Dodavatelem je společnost MARINE s.r.o. Nové Město nad Metují. Cena 134 040,00 Kč.

Další přejímací řízení se uskutečnila příští týden dne 9.3.2017, kdy byly v průběhu dne předány a převzaty další dodávky:
Od dopoledních hodin probíhalo předávací a přejímací řízení dodávky č. 1: Cisternová stříkačka (CAS). Dodavatelem je společnost THT s.r.o. Polička. Cena 9 254 080,00 Kč.
Poté následovalo od stejného dodavatele i předání a převzetí dodávky č. 3: Doplnění technického vybavení JSDH. Cena 283 043,00 Kč.

5. Monitorovací zpráva o průběhu realizace projektu - k 30.6.2017

Dne 12.5. 2017 se konala v Breitenbrunnu – v Domě hostů 64. porada starostů Mikroregionu Centrální Krušnohoří a tohoto jednání se za SAB Drážďany zúčastnila pí. Ing. Manuela Prchalová, za MMMR ČR p. Ing. Josef Žid a za KÚKK pí. Ing. Martina Fučíková a pí. Ing. Monika Brtková Odborní pracovníci podali konkrétní informace k jednotlivým projektům:

 • „Zlepšení přeshraničního odvracení nebezpečí s technickým zabezpečením ochrany před katastrofami na komunální úrovni v oblasti Centrálního Krušnohoří“ – č. 100 246 990
 • „Poznávání kulturního a přírodního dědictví včetně doprovodné infrastruktury v regionu Centrální Krušnohoří“ – č. 100 265 947
 • „Montánní kulturní dědictví“ – č. 100 265 914
 • „Glück auf / Zdař Bůh“
 • „Znovuobjevené Krušnohoří“
 • „Zvyšování rozmanitosti v lesích regionu Centrálního Krušnohoří“ – č. 100 280 258“

Zástupci Božího Daru podrobně informovali o stavu realizace projektu „Zlepšení přeshraničního odvracení nebezpečí s technickým zabezpečením ochrany před katastrofami na komunální úrovni v oblasti Centrálního Krušnohoří“ – č. 100 246 990:

Dne 3.5.2017 byla předána na Centrum pro regionální rozvoj české republiky – pobočka Chomutov 3. Monitorovací zpráva s 1. Žádostí o platbu. Předmětem monitorovací zprávy a žádosti o platbu bylo nejen vyúčtování dodávek hasičské techniky a realizace zadávacího řízení, ale i přípravy projektu, monitoring projektu, účetnictví. Do konce realizace projektu (31.12.2018) budou organizována 2 společná hasičská cvičení, vydány pamětní medaile a dokončeno vytvoření datové banky hasičských sborů.

V červnu se uskutečnilo: Společné hasičské cvičení hasičských sborů Centrálního Krušnohoří,
které konalo v sobotu 17.6.2017 v Kurort Oberwiesenthalu. Organizoval jej Sbor dobrovolných hasičů města Kurort Oberwiesenthal v návaznosti na projekt „Požární a ostatní bezpečnost obyvatelstva v oblasti Centrálního Krušnohoří“, který byl realizován v rámci programu CÍL 3, kdy lead partnerem bylo město Boží Dar s partnery Breitenbrunn, Kurort Oberwiesenthal a Loučná pod Klínovcem. Nyní realizovaný projekt tak plynule navazuje na všechny již učiněné kroky k zabezpečení bezpečnosti obyvatel i návštěvníků Krušných hor. I proto se konají každý rok minimálně dvě společná cvičení hasičských sborů.
Tohoto hasičského cvičení se hasičský sbor Božího Daru zúčastnil již s novou hasičskou technikou.

Téma hasičského cvičení:
Vznikl požár ve velkém hotelu v Kurort Oberwiesenthal – kde postupně byla zjištěna 4 ohniska vzniku požáru. Byly povolány hasičské sbory: Kurort Oberwiesenthal, Breitenbrunn, Rittersgrün, Kovářská, Boží Dar, dále Horská záchranná služba (Kurort Oberwiesenthal) a Záchranná služba (Kurort Oberwiesenthal).
V zakouřených prostorách byly osoby, které musely být odnášeny na nosítkách. Tuto činnost vykonávali hasiči Božího Daru. Další hasičské sbory provedli propojení hadicemi mezi vodní nádrží pod hotelem a hasičským autem Božího Daru, z nějž následně byl prováděn zásah.
Hasičské cvičení probíhalo od 10.00 hod. do 13.00 hod. – protože po zdolání požáru je třeba provést kontrolu objektu a zničení ohnisek požáru.
Je třeba konstatovat, že hasičské cvičení sledovali i hosté hotelu.
Po ukončení cvičení se konalo krátké zhodnocení průběhu cvičení a velitel sboru dobrovolných hasičů města Kurort Oberwiesenthal.
Celého cvičení se jako pozorovatel zúčastnil zástupce Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

6. Společné česko-německé hasičské cvičení 2017

Dne 9. 9. 2017 proběhlo společné česko-německé hasičské cvičení, které opět navázalo na projekt Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří, z minulého dotačního období. Účastnilo se ho celkem 46 hasičů a hasiček z Božího Daru, Kovářské, Potůčků, Oberwiesenthalu a Breitenbrunnu. Všichni účastníci se sešli před božídarskou požární zbrojnicí, a pak společně vyjeli ke klínovecké „zkratce.“ Zde nacvičili společný zásah u požáru, v hůře přístupném přírodním terénu. Hasičské cisterny postupně jezdily k nejbližší vodní nádrži pro vodu a s ní se vracely zpět k „místu požáru“.

Celé cvičení bylo precizně naplánováno a koordinováno. I přesto, že se jednalo o cvičení česko-německé, komunikace mezi jednotkami probíhala bez problémů. Tímto patří velké díky všem hasičským jednotkám za bezchybnou akci a jejich elánu pro záchranu lidských životů a majetku.

7. Monitorovací zpráva o průběhu realizace projektu – k 31.12.2018

Dne 24. 4. 2018 byla podepsána Změna smlouvy o poskytnutí dotace, na základě které město Boží Dar přenechalo nevyčerpané dotační prostředky z nákupu hasičské techniky obci Breitenbrunn.

Dne 16. 6. 2018 proběhlo v obci Breitenbrunn společné školení dobrovolných hasičů ve stacionárním velitelském stanovišti, a zároveň byl předveden záchranný řetězec. Na školení navázalo město Boží Dar a za pomoci nemocnice v Ostrově, nemocnice v Erlabrunn a Horské služby ČR zrealizovalo dne 5. 12. 2018 další společné školení. V tento den byl zároveň slavnostně zakončen celý projekt. Hasiči z obou dobrovolných jednotek obdrželi z rukou starosty Božího Daru, Jana Horníka, pamětní medaile jako symbol úspěšného projektu, a poděkování za dosavadní přínosnou práci pro obce a její občany.

Veškerá hasičská technika je aktivně využívána nejen při simulovaných cvičení, ale i v reálných situacích.

8. Udržitelnost projektu

V rámci udržitelnosti projektu jsou po dobu pěti let naplánovaná společná cvičení nebo školení hasičských jednotek obou projektových partnerů. Realizované společné akce jsou následující:

 • 22. 06. 2019 – Technické školení v Johanngeorgenstadtu
 • 13. 11. 2019 – Školení na správné zacházení při podchlazení a popáleninách na klinice Erlabrunn
 • 07. 09. 2020 – Společné cvičení v Antonshöhe 

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka „Po stopách Antona Günthera“

14.04.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit