oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Restaurování bočního oltáře v kostele sv. Anny v Božím Daru

Karlovarský kraj

www.kr-karlovarsky.cz

Programy Karlovarského kraje
Obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí

Projekt: 

„Restaurování bočního oltáře v kostele sv. Anny v Božím Daru“

Kostel sv. Anny byl postaven roku 1593. Současná podoba kostela vznikla po požáru původního hornického kostela v roce 1771 podle návrhu pražského architekta a stavitele Filipa Hegera. Z této doby pochází zřejmě i vybavení mobiliářem. V současnosti je stav kostela kritický z důvodů pronikající vlhkosti a nevlídných klimatických podmínek v nadmořské výšce 1020 m n. m. Bez zásahu města a EU fondů by kostel podlehl totální devastaci. Kostel se v současné době rekonstruuje.

Kostel je významnou památkou a dominantou města Boží Dar i jeho okolí s dlouhou historií a svým významem dosahuje na území české, ale velmi výrazně i na území Saska. Jeho historie je svázaná s hornictvím, tradicemi, s místními rodáky. Objekt se nachází na území Montanregionu a je jeho nedílnou součástí.

Pravý boční oltář Krista Spasitele

Rozměry: výška oltáře 6,1 m, šířka cca 2,6 m, obraz 50 cm x 70 cm
Datace: 18. století
Technika: polychromie na dřevě
Umístění: pravý boční oltář kostela sv. Anny, Boží Dar


Oltář je ve špatném technickém stavu. Z větší části byl v průběhu první poloviny 20. století nekvalitně přemalován. Polychromie je plošně uvolněná, zčásti chybí, druhotná přemalba tvoří nekvalitní iluzivní mramorování, obsahuje druhotné nepravé zlacení. Vnitřní konstrukce menzy je napadena hnilobou se zřetelnými plodnicemi hub. Plastika Krista byla doplněna v 19. století. Baldachýn je přemalován, střední část je nově obnovena, zřejmě byl v těchto místech původně umístěn obraz. Socha má z větší části v dolní polovině těla uvolněnou polychromii, drobné trhliny a povrchové nečistoty.

Před vlastním zahájením restaurátorských prací bude proveden odborný restaurátorský průzkum, který zdokumentuje rozsah poškození, případné zachování starší, cennější barevnosti a zhodnotí možnosti jejího odkrytí a prezentace. Na základě tohoto průzkumu bude restaurátorský postup modifikován.

Jednotlivé volné výzdobné prvky (plastiky, řezby, atd.) budou demontovány. U takto připravené architektury oltáře bude provedena revize nosných konstrukcí. Oslabené nebo destruované části konstrukcí budou vyprotézovány nebo nahrazeny. Tyto práce budou odpovídat originálně provedeným pracím. Poté bude provedeno doplnění nejvíce rušivých poškození oltářní architektury. Drobná poškození, nepůsobící rušivým dojmem, nebudou doplňována. Tyto práce budou provedeny způsobem odpovídajícím historickému provedení a v odpovídajícím materiálu. Po doplnění dřevní hmoty bude možné provést případné odkrytí starší a cennější polychromie. Čištění vybrané vrstvy polychromie bude provedeno postupným opatrným ztenčením a oživením původních lakových vrstev, včetně odstranění nečistot. Po vyčištění bude polychromie zpevněna, případně injektována. Stabilizovaná polychromie bude dočištěna a defekty v povrchu budou vytmeleny klihokřídovým tmelem. Takto připravená polychromie bude retušována reverzibilními barvami (akvarelové barvy, tempery). Míra a způsob retuše bude v průběhu prací konzultována. Na závěr bude vyretušovaná polychromie opatřena ochranným nátěrem. Zlacené a stříbřené prvky budou vyčištěny, na základě průzkumu bude rozhodnuto, zdali bude prezentována jejich původní podoba. Původní zlacení a stříbření bude, pokud to bude možné, odkryto a doplněno, zachovalá místa budou retušována, zcela chybějící partie povrchů budou rekonstruovány. Míra a způsob retuše bude v průběhu prací konzultována. Pokud budou pozůstatky zlacení pod stávajícími nátěry ve špatném stavu, lze obnovit kovové nátěry nebo provést nové zlacení a stříbření. Na nových a doplněných částech oltářní architektury bude provedena rekonstrukce vycházející z originálních povrchů, jak materiálově, tak i stylově. Nepohledové části budou opatřeny preventivním nátěrem proti biologickému napadení.

Projekt byl realizován od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019 a byla na něj poskytnuta dotace od Karlovarského kraje ve výši 200 000,00 Kč.

 

2. etapa

Město Boží Dar požádalo na začátku roku 2020 o další dotaci na pokračování restaurování bočního oltáře a projekt byl nazván „Restaurování bočního oltáře v kostele sv. Anny v Božím Daru - 2. etapa“.

Karlovarský kraj poskytnul z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v Karlovarském kraji“ dotaci na pokračující restaurování oltáře 300 000,- Kč.

Doposud bylo na oltáři provedeno radiační a mikrovlnné ošetření proti škůdcům, restaurátorský průzkum – vyhodnocení, snímání druhotných vrstev z povrchu, truhlářské opravy a lepení a rozsáhlá truhlářská rekonstrukce menzy a bočních soklů. V roce 2020 bude dokončeno tmelení podkladů barevné vrstvy mramorování, retuše mramorované barevné povrchové úpravy a snímání druhotných vrstev ze zlacených řezeb. Projekt bude ukončen k 31. 12. 2020.

3. etapa

Město Boží Dar požádalo na začátku roku 2022 o další dotaci na pokračování restaurování bočního oltáře a projekt byl nazván „Restaurování bočních oltářů v kostele sv. Anny v Božím Daru - 3. etapa“.

Karlovarský kraj poskytnul z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v Karlovarském kraji“ dotaci na pokračující restaurování oltáře 100 000,- Kč.

V roce 2022 byl zrestaurován obraz sv. Cecílie. V rámci nedestruktivní části průzkumu byl proveden snímek celku v UV luminiscenci a RTG průzkum. Byl upraven podrám a opraveno plátno. Malba byla očištěna od starého laku i všech nepůvodních zásahů a bylo provedeno tmelení. Poté byl obraz opatřen mezivrstvou damarového laku a byla provedena retuš olejo-pryskyřičnými barvami. Všechny zásahy byly provedeny přírodními materiály.

Dále byla zrestaurována socha božského srdce Páně. Nejprve byly upevněny a podlepeny barevné vrstvy. Následně bylo provedeno lepení všech konstrukčních spojů a přilepení odpadlých částí. Prvky, které se nedochovaly (palec u levé nohy, zadní partie drapérie) byly nahrazeny dořezbou v lipovém dřevě. Konsolidovaný povrch byl vytmelen. Na chybějících místech byl vytvořen nový podklad pod barevnou vrstvu. Byly vyrovnány prohlubně a neestetická zvlnění mezi podlepenými krakely.

Projekt bude ukončen k 31. 12. 2022.

4. etapa

Město Boží Dar obdrželo v roce 2023 z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v Karlovarském kraji“ dotaci na dokončení restaurování bočního oltáře ve výši 320 000,- Kč.

V roce 2023 byly zrestaurovány sochy dvou andělů, osazeny všechny hotové části na oltář, provedena revize povrchové úpravy a nanesen závěrečný lak.

Předmětem restaurování byly dvě dřevěné polychromované a zlacené sochy andělů. Plastiky byly jako celý mobiliář kostela před restaurováním ve zcela neuspokojivém stavu. Vlivem dlouhodobého působení intenzivní vlhkosti došlo ke značné degradaci křídových podkladů polychromie i zlacení. V minulosti byly plastiky opakovaně neodborně opravovány. Ve dřevě byly stopy po napadení dřevokazným hmyzem, v zadní a soklové části i stopy působení dřevokazné houby. Plastiky byly před zahájením restaurování ošetřeny v radiační komoře pro likvidaci dřevokazných škůdců. Mechanická poškození v konstrukčních částech byla zpevněna a slepena. Chybějící prsty byly vhodně tvarově dořezány v lipovém dřevu. Retuš barevné vrstvy byla provedena akrylovými barvami. Polychromie byla na závěr ošetřena voskopryskyřičným lakem. Zlacení na křídlech bylo jemně vyčištěno, byla provedena jeho retuš plátkovým zlatem, leštění a propatinování v souladu s dochovaným originálem. Zadní strana a soklová část byla ošetřena proti dřevokazným škůdcům. Všechny hotové části byly osazeny na oltář.

Projekt byl ukončen k 31. 12. 2023.

 

Živý kraj

www.zivykraj.cz

 

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

31.05.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit