oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Cestovní ruch Centrální Krušnohoří - 2. etapa

Evropský fond pro regionální rozvojCíl 3

Projekt: 

„Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří - 2. etapa“

1 - Zařazení projektu

Prioritní osa
2 - Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu

Číslo oblasti podpory
2.2 - Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v oblasti cestovního ruchu

2 - Partneři projektu

LP Město Ostrov
PP 1 Město Loučná pod Klínovcem
PP 2 Město Kurort Oberwiesenthal
PP 3 Sportpark Rabenberg e.V.
PP 4 Město Boží Dar
PP 5 Město Jáchymov
PP 6 Město Johanngeorgenstadt

3 - Strategie projektu

Východisko projektu

Cestovní ruch je pro všechny obce na české i německé straně Krušných hor základním hospodářským potenciálem. Vytváří nové, dlouhodobě stabilní pracovní příležitosti, nebo přispívá k uchování stávajících pracovních míst v rámci cestovního ruchu. Krušné hory jsou v Karlovarském kraji a východní části Svobodného státu Sasko jedním z pilířů cestovního ruchu. Doplňují širokou nabídku poskytování lázeňských služeb.

Pro rozvoj cestovního ruchu je významná zejména oblast vrcholů Krušných hor. Je to zejména nejvyšší vrchol Krušných hor Klínovec, ležící na české straně Krušných hor a vrcholy Fichtelberg a Rabenberg na saské straně. Obce a města této oblasti vrcholů Krušných hor vytvářejí mikroregion Centrální Krušnohoří.

Vysoká rekreační hodnota a atraktivita krajiny se odráží v každoroční návštěvnosti. Současně rozvíjí možnosti přeshraniční spolupráce pro nejrůznější hospodářské, sportovní a společenské aktivity obcí a dalších organizací, kterými pomáhá zmírnit okrajový charakter příhraničních obcí.

Předkládaný projekt vychází ze studie „Integrovaná rozvojová koncepce obce Boží Dar a sousedících saských obcí", zpracované v r. 2006 ( Program Iniciativa Společenství Interreg IIIA) Ve studii jsou obsaženy projektové záměry Božího Daru, Jáchymova, Loučné pod Klínovcem, Kurort Oberwiesenthalu a Breitenbrunnu. Studie prokázala, že mikroregion Centrální Krušnohoří s charakteristickou horskou a podhorskou oblastí Krušných hor, aspiruje stát se středoevropským prostorem trávení volného času s důrazem na celoroční turistiku.
Proto u všech partnerů převažovaly projekty, zaměřené na rozvoj infrastruktury a vytváření podmínek pro rozvoj turistiky, včetně úpravy technických památek, atraktivních pro turisty a současně plně respektující životní prostředí.
V oblasti cestovního ruchu vzrůstá konkurence mezi jednotlivými turistickými destinacemi. A v této horské oblasti, s drsnými klimatickými podmínkami je nutné nabídnout zajímavostí, uspokojující nejrůznější zájmové skupiny s širokou možností nabídky využití volného času (turistika, sport, kulturní památky, přírodní zajímavosti) po celou dobu roku, aby návštěvnost nepodléhala sezónním vlivům.

Cíl projektu

  • Propojením lyžařských areálů na Klínovci a Fichtelbergu, vytvořit možnost celoročního využívání těchto areálů pro náročné cyklisty (horská kola) i i pro rodiny s dětmi.
  • Navázat vybudovanou přeshraničn česko-německou síť na vnitrostátní české a německé sítě cyklostezek:- vytvořit nadregionální síť cyklostezek. Spojit horskou oblast - Krušné hory s Cyklostezkou Ohře a vytvořit jedinečnou možnost k turistickému propojení Svobodného státu Sasko - České republiky - Bavorska, mimo silniční komunikace.
  • Vytvořit přeshraniční česko-německou síť cyklostezek. Už v minulých letech, v rámci programů Phare CBC a Interreg IIIA, bylo realizováno několik na sebe navazujících projektů českých a německých partnerů a vytvořen základ pro tuto česko - německou síť cyklostezek. Tímto projektem bude síť dotvořena a návštěvníci se budou moci bez problému přemísťovat na kole, pěšky, v zimě na lyžích v rozsáhlé oblasti Krušných hor.
  • Zvýšit turistické nabídky bývalého hornického regionu Krušné hory vybudováním ukázkových důlních děl.
  • Zajistit stabilizaci obyvatel v příhraniční oblasti - udržení a rozšíření zaměstnanosti

 4 - Realizace společného projektu - popisy projektů jednotlivých partnerů

LP Město Ostrov + PP 5 Město Jáchymov

Projekt „Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov" v celkové délce 2 626 m je navržena jako pokračování páteřní městské cyklostezky v Horním Žďáru. V Jáchymově se cyklostezka bude napojovat na stávající cyklistickou infrastrukturu pokračující dále až hraničním přechodům. Této cyklostezce bylo již přiděleno číslo v regionální síti cyklotras: 2289.
Cyklostezka je vedena na místě bývalé železniční tratě Ostrov - Jáchymov. Na trase, vedoucí lesem, se nacházejí 3 mostní objekty - dva mostky a jeden kamenný obloukový propustek a tunel. Konec trasy prochází bývalým nádražím v Jáchymově, nyní upraveným parčíkem. Lze předpokládat, že právě tunel bude jedním z atraktivních míst cyklotras v krušných horách!
Cyklostezka je navržena v živičném zpevnění. Mostní objekty budou rekonstruovány, tunel bude upraven. Stavba je koncipována tak, že nenarušuje stávající přírodní vzhled. Použité materiály jsou přírodní (kámen, dřevo).Stávající kamenné konstrukce budou ponechány, budou pouze upraveny. Stezka bude obousměrná - pro chodce a cyklisty, s vyloučením motorového provozu. Turistické mapy budou osazeny na obou začátcích/koncích cyklostezky.
Projekt „Naučné stezky Jáchymov": Z projektu „Naučné stezky" bude realizována pouze jedna, vedoucí k cyklostezce 2005. Tato cyklostezka je součástí sítě cyklostezek ve vrcholové oblasti Krušných hor a přes hraniční přechody Boží Dar/Kurort Oberwiesenthal, Hubertky, Tellerhäuser, Český Mlýn je možno navázat na síť německých cyklotras. Jedná se o jednu naučnou stezku v celkové délce 3 365 m. Turistické informační značení bude umístěno podél celé trasy.

PP 1 Město Loučná pod Klínovcem + PP 2 Kurort Oberwiesenthal

PP 1: Projekt „Propojení cyklostezek Loučná pod Klínovcem - Kurort Oberwiesenthal, část lávka (přemostění potoka". Projekt řeší propojení stávajících i projektovaných cyklostezek a cyklotras, na obou stranách hranice. Bude vybudován mostek pro cyklisty, pěší a lyžaře přes hraniční potok „Polava" (vyloučení motorového provozu). Je spojnicí na projekt PP 2 Město Kurort Oberwiesenthal.
PP 2: Projekt „Cyklotrasa Mannmühle - Brunnermühle" (Cyklotrasa mlýnskou strouhou) bezprostředně navazuje na projekt PP 1 - tj. stavbu hraničního mostku přes hraniční potok „Polava". Celková délka cyklostezky je 390 m. Projekt upravuje stávající polní cesty, které vedou dřívější mlýnskou strouhou od Brunnermühle k Manmühle.
Realizací těchto dvou dílčích projektů budou propojeny české a německé cyklotrasy, používané v zimě jako lyžařské běžecké tratě.

PP 3 Sportpark Rabenberg e.V.

Projekt „Trailcentrum Rabenberg" rozšiřuje a upravuje cyklotrasy v oblasti vrcholu Rabenberg. Jedná se o rozsáhlou a rozmanitou síť cyklotras s možnosti využití jak sportovně vyspělým cyklistům, tak i pro rodiny dětmi.Zpevněné lesní cesty v délce 21 km, lesní cesty nad 2m šířky v délce 4,2 km, lesní cesty do 2m šířky 4,6 km. Celková délka tras je 22 600 m.
Dále bude vydáno 60 000 ks dvojjazyčné brožury ( 10,5 x 21 cm o počtu 16 stran a dvojjazyčný průvodce - praktická mapka s adresami a výškovým profilem všech tras. Vejde se do každé cyklotašky, je lamivaná a tudíž vodotěsná. Cyklista zde může vidět stupeň obtížnosti jednotlivých tras a současně z ní může zjistit další údaje, jako je délka trasy, její zvláštnosti atd. Areála Rabenbergu je přístupný nejen z Breitenbrunnu, ale i přes hraniční přechody Mílov a Český Mlýn.

PP 4 Město Boží Dar

Projekt „Breitenbrunn - Český Mlýn 2 - cyklostezka" . Realizací tohoto projektu vznikne cyklostezka v zimě používaná jako lyžařská běžecká trať, u hraničního přechodu Český Mlýn 2. Jedná se o cyklostezku v délce cca 550m, v základní normové šířce 3m. Projektovaná cyklostezka legalizuje stávající dopravní propojení od hraničního přechodu Český Mlýn 2 k cyklistické trase č. 2005 na Zlatém kopci. Začátek cyklostezky je za mostkem na hraničním potoce, odkud se v současné době trasa rozbíhá všemi směry, jak je to pro chodce nebo cyklistu momentálně výhodné.
Realizace projektu usměrní pohyb pěších turistů a cyklistů a tím odlehčí přírodě od nežádoucího vyšlapávání nebo vyjíždění mnoha směry. V zimním období bude pro lyžaře upravována sněžným skútrem nebo rolbou.

PP 6 Město Johanngeorgenstadt

Projekty:
TO 1 „Ukázkové důlní dílo Glöckl" - Vybudování důlního díla a vytvoření druhého vchodu pro návštěvníky se světelnou a laserovou animací. Formou jedinečné nezapomenutelné atrakce se návštěvníkům zpřístupní práce pod zemí.
TO 2 „Vybudování dřevěné těžní věže u koňského žentouru" - Dřevěná těžní věž představuje doplnění stávajícího koňského žentouru
TO 2 „Oprava střechy na stavební památce koňský žentour" - Pro zachování technické památky a zajištění bezpečnosti návštěvníků je nutná obnova zastřešení dřevěnými šindely.
TO 4 „Znázornění historických budov města a dějin hornictví" - Instalování šesti tabulí s fotografiemi a dvojjazyčným textem připomene proměnlivou historii města, úzce spojenou s hornictvím. Návštěvníkům, zejména školní mládeži , se tak zprostředkuje poznání uspořádání města v průběhu několika století.

Účelem předkládaných projektů je zlepšení turistické infrastruktury a zvýšení turistické nabídky bývalého hornického regionu Krušné hory. Zde se těžilo v 17. a 18. století stříbro a ve 20.století uranová ruda. Svědky této tradice jsou ještě dnes ukázková důlní díla a koňský žentour, důlně technické zařízení, které bylo jako první ve Svobodném státě Sasko opět vybudováno v letech 1992 až 1993. Obě zařízení jsou součástí historické osy naučné hornické stezky v Johanngeorgenstadtu, která je vzdálena mj. 100 m od česko-.německé hranice a spojuje ukázkové důlní dílo a koňský žentour. Tato zařízení navštěvuje stále více návštěvníků a potěšujíc je, že to jsou zejména žáci škol z obou zemí, kteří se při svých návštěvách hornickou tematikou intenzivně zabývají.
Cílem všech projektů je zlepšení a oprava stávajících zařízení.
Součástí projektu je vytvoření a vydání trojjazyčného ( německo-česko-anglického) průvodce museem. V něm by bylo i znázorněno propojení regionu na obou stranách česko-německé hranice. Dále se počítá s jednou až s dvěma informačními akcemi ročně s cílem představit turistická zařízení na obou stranách hranice v úzké spolupráci s mikroregionem Centrální Krušnohoří, svazkem obcí „Bystřice", „Silberstrasse - Stříbrná stezka" a dalšími obcemi na české i německé straně Krušných hor.

5 - Propagační opatření

Na všech trasách budou umístěny informační tabule dle čl. 8 a čl. 9 Nařízení (ES) č. 1828/2006 - po dobu výstavby a po dobu min. 5 let od dokončení projektu.
Na trasách cyklostezek budou umístěny turistické informace ( mapy, značení, atd.), jejich rozsah je specifikován podrobně v každém dílčím projektu jednotlivých partnerů.
V průběhu realizace bude postup jednotlivých staveb dokladován fotodokumentací, zveřejňovanou na internetových stránkách partnerů.
Budou konány společné porady partnerů, a tiskové konference pro informování široké veřejnosti o postupu realizace projektu.

Zpracovala: Olga Zámostná
Datum: 15.01.2011

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

01.03.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit