oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Cestovní ruch Centrální Krušnohoří - 1. etapa

Evropský fond pro regionální rozvojCíl 3

Projekt: 

„Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří - 1. etapa" / „Einrichtung und Infrastruktur des Tourismus in der Region Zentrales Erzgebirge - 1. Etappe“

Registrační číslo: 100020761

Plán výdajů:

Partner projektu Dotace EU % Státní-ČR % Obec/Město % Celková částka
Projektpartner Fördermittel der EU % Sachsens % Gemeinde/Stadt % Gesamtsumme
Boží Dar 624 024 € 85   36 707  5 73 416  10  734 147 
Breitenbrunn 724 200  85  0 127 800  15  852 000
Loučná pod Klínovcem 1 017 175  85  59 833  119 669  10  1 196 677 
Celkem/Gesamt 2 365 399    96 540    320 885    2 782 824 

Realizace / Projektzeitraum:

07/2010 - 12/2013

Rozhledna Klínovec

Lead partner: Město Boží Dar - starosta Ing. Jan Horník
PP 001: Obec Breitenbrunn - starosta Ing. Ralf Fischer
PP 002: Město Loučná pod Klínovcem - starostka Mgr. Jana Müllerová

Projekty partnerů tvoří jednolitý celek. Realizací bude učiněn další krok k propojení souvislé sítě cyklostezek, lyžařských běžeckých tratí - tj. provázání komunikačního systému na českém i německém území. Pro návštěvníky budou vytvořeny nové atraktivity cestovního ruchu - nová cílová místa pro návštěvníky a zlepšený přístup k nim.

Projekty jednotlivých partnerů:

Lead partner: Město Boží Dar

  1. Rekonstrukce přístupové stezky a rozhledny na Klínovci

PP 001: Obec Breitenbrünn

  1. Parkoviště pro turisty včetně propojovacích cest pro pěší
  2. Rekonstrukce plochy na parkovací zařízení s informačním zařízením v místní části Tellerhäuser
  3. Přístavba objektu „Loioenhaus/Trail-Center" ke stávajícímu „Dörfhaus" v místní části Tellerhäuser
  4. Vybudování informačního kamerového systému

PP 002: Loučná pod Klínovcem

  1. Kamerový systém s propojením do SRN
  2. Nákup 2 ks roleb
  3. Mobiliář a značení turistických stezek

Lead partner - město Boží Dar

Projekt „Rekonstrukce přístupové stezky a rozhledny na Klínovci"

Část: „Regenerace vrcholu Klínovce - SO-01 Vyhlídková věže"

Klínovec - Fichtelberg - Rabenberg - jsou důležitými body územního prostoru Krušných hor. Rozhledny na Klínovci a Fichtelbergu od 19.století vytvářely společnou symbiózu Krušných hor. Rozhledna na Fichtelbergu je opravena, ale rozhledna na Klínovci chátrá, ačkoliv je kulturní památkou. Dle dvou nezávislých statických posudků je třeba velice radikální rekonstrukce.
Stavba jako taková v současné době ohrožuje své okolí možným pádem kusového staviva nebo celých částí konstrukcí.
Stavebním záměrem je rekonstruovat historicky, kulturně a architektonicky hodnotný objekt tak, aby opět mohl plnit svou funkci. V dnešní době jsou komunikační standardy na jiné úrovni než v době vzniku věže (19.století). Proto je součástí projektu i vybavení komunikačním zařízením, které dokáže návštěvníkům nabídnout nejenom vizuální vjem, ale současně jej informovat o historii místa, okolí a dalších zajímavostech celé oblasti na české i německé straně hranice. Bude kombinován s projektem kamerového systému obcí Mikroregionu Centrální Krušnohoří.
Dalším zařízením je i komunikační rozhlasové zařízení, prostřednictvím kterého bude mít obsluha možnost komunikovat a usměrnit návštěvníky ve všech patrech a na ochozu a v případě potřeby zajistit pomoc ( náhlá nevolnost návštěvníka atd.).
Na ochozu budou nainstalovány webové kamery a bezpečnostní zařízení napojené na služebnu Městské policie Boží Dar. Pro obsluhu bude v I.NP zřízena prosklená místnost vybavená počítačem a komunikačním pultem. Vstup do věže bude přes propouštěcí turnikety.

Část: „Rekonstrukce přístupové stezky"

Rekonstrukce stávající přístupové komunikace k vrcholu Klínovce, navazující na komunikační systém silnic, stezek a cest. Zlepší se kvalita a bezpečnost pohybu turistů. Stávající cesta je vedena lesním porostem od připojení na silnici III/2199 a končí na vrcholu Klínovce. Délka 775 bm. Tato cesta vznikla historiky mimo téměř souběžné katastrované cesty. Ty jsou dnes zarostlé a fakticky plní funkci lesa.
V zimním období, při min. výšce sněhové pokrývky 50 cm bude trasa této stezky prodloužena až do města Boží Dar. Na parkovištích v horní části města a u celnice mohou turisté-běžkaři zaparkovat. Po lyžařské běžecké trase mohou pokračovat na Klínovec a dále po lyžařských trasách - směr Kurort Oberwiesenthal, nebo Jáchymov, nebo Loučná pod Klínovcem. Stezka bude součástí sítě lyžařských běžeckých tratí, sítě cyklotras a sítě pěších turistických tras.

Část „ Rozšíření česko - saské expozice ve Vlastivědném muzeu Boží Dar"

Záměrem města je umístění nových skleněných vitrín. Tyto vitríny budou vyrobeny při dodržení vzhledu a velikosti tak, aby doplnily stávající vitríny. K doplnění výstavních exponátů budou zakoupeny sbírky minerálů. Dále bude vystavena pozůstalost po božídarské rodačce - paní Theimler, která odkázala svou pozůstalost Vlastivědnému muzeu Boží Dar.

Partner 001 - Obec Breitenbrunn

Projekt: „Parkoviště pro turisty včetně propojovacích cest pro pěší"

Jedná se o vybudování parkoviště pro 83 míst. Parkoviště bude terasovitě uspořádané. Příjezdová komunikace o š = 6,50 m. Parkoviště bude oplocené. Plot bude současně sloužit pro omezení tvorby sněhových závějí v zimním období.

Projekt: „Rekonstrukce plochy na parkovací zařízení s informačním zařízením v místní části Tellerhäuser"

Jedná se o odstranění bývalé požární skládky a boxy na posyp. Bude zřízeno informační zařízení - pásové základy, železobetonová deska, stěny z přírodního kamene, dřevěná střešní konstrukce. Veřejné osvětlení.

Projekt: „Přístavba objektu „Loipenhaus/Trail - Center" k stávajícímu „Dorfhaus" v místní části Tellerhäuser""

Podsklepený jednopodlažní objekt. Kompletní suchá výstavba interiérů včetně obložení stěn, kompletní podlahové dlažby. Provedení elektroinstalace, sanitárního zařízení. Úprava okolí objektu.

Projekt: „Vybudování informačního kamerového systému"

Informační systém umožní propojení turistických informačních center. Bude zabezpečen nepřetržitý přístup k nejrůznějším databázím: databáze pořádaných akcí, databáze ubytovacích a stravovacích možností včetně přístupu k turistickým mapám a mapám běžeckých tratí.
Webové kamery mají výhled na významná místa v obci. Jejich zapracováním do turistického systému bude zprostředkován pohled na region přes terminály a webové prezentace. Projekt je určen k představení regionu turistům. Bude kombinován s projektem kamerového systému obcí Mikroregionu Centrální Krušnohoří.

Partner 002 - město Loučná pod Klínovcem

Projekt: „Kamerový systém s propojením do SRN"

Kamerový systém řeší výhled na město Loučná pod Klínovcem, město Kurort Oberwiesenthal. Všechny záběry budou umístěny na webových stránkách i na informačních centrech regionu. Bude kombinován s projektem kamerového systému obcí Mikroregionu Centrální Krušnohoří.

Projekt: „ Pořízení 2 ks roleb na úpravu běžeckých lyžařských tratí."

Na úpravu lyžařských běžeckých tratí je uvažováno s pořízením 2 ks sněžného pásového stroje se stopovačem s maximální šířkou 3,1m. Budou sloužit k úpravě a údržbě běžeckých tras na českém i německém území Mikroregionu Centrální Krušnohoří.

Projekt „Mobiliář a značení turistických stezek"

Projekty které realizovaly obce Mikroregionu Centrální Krušnohoří, vytvořily rozsáhlou síť česko-německých cyklotras, lyžařských běžeckých tratí a turistických stezek. Došlo k mnoha změnám a proto je třeba značení aktualizovat a také dovybavit potřebným mobiliářem, zajišťujícím ochranu turistů před nepohodou ( přístřešky) a poskytujícím odpočinek (lavičky) i rozptýlení - relaxaci (herní prvky).

„Rekonstrukce rozhledny Klínovec"

Protože si myslíme, že průběh realizace bude zajímavý nejen pro nás - město Boží Dar a pro dodavatele stavby - Chládek § Tintěra a.s. Litoměřice, ale že bude zajímat i širší veřejnost, rozhodli jsme se, že fotodokumentaci o průběhu stavby budeme zveřejňovat na našich webových stánkách.

Ojedinělost stavby spočívá zejména v tom, že věž, která je památkově chráněná, se postupně rozebírá, doslova kámen po kameni, jednotlivé prvky - schody, ochozy, se očíslovávají a uschovávají, protože se použijí při nové stavbě.

Zhotovitel stavby byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění. Vítězem se stala společnost
Chládek § Tintěra a.s. Litoměřice s nejnižší nabídkovou cenou stavebních prací 10 794 163,- Kč vč. DPH 20%.

Stavba byla zahájena v 07/2012 a termín dokončení je 10/2013.

Postup realizace stavby, ležící v nadmořské výšce 1 244 m n.m, je závislý i na klimatických podmínkách, které v Krušných horách jsou mnohdy opravdu „krušné". Stavební sezóna je velmi Krátká - v optimální době květen - září/říjen.

Boží Dar 17.8.2012

Sledujte tedy s námi - s investorem i dodavatelem - postup této ojedinělé stavby ve fotogalerii:

Původní stav rozhledny

Rekonstrukce rozhledny 2012

Rekonstrukce rozhledny 2013

Rozhledna po rekonstrukci

Rekonstrukce stezky na Klínovec

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

31.05.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit